BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575948

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: XXVI/213/2001
Dotyczy: powołania Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zwołania pierwszego posiedzenia tej Rady
Uchwała Nr XXVI/213/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 marca 2001 r.


w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zwołania pierwszego posiedzenia tej Rady.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. Nr 91,poz.578 z późn. zm.) oraz art.45 ust.1 pkt1 lit.b i pkt 2 lit. a i b i art. 45 ust.8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91,poz.408 z późn. zm. ) w związku z § 2 i § 3 Uchwały Nr XXV / 188/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie odwołania Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać z dniem 1 kwietnia 2001 r. Radę Społeczną Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w składzie:
1.Przewodniczący wskazany przez Starostę Inowrocławskiego- Marian Świątkowski
2. Członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Kujawsko- Pomorskiego:
- Krystyna Mrugalska
b) przedstawiciele Rady Powiatu w Inowrocławiu:
- Teresa Górka
- Jolanta Uzarczyk-Gerus
- Lucjan Kwiatkowski
- Roman Kruszyński
- Anna Makowiecka

§2


Zwołać w dniu 12 kwietnia 2001 r. pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W związku z Uchwałą Nr XXV / 188/ 2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie odwołania z dniem 31 marca 2001 r. Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu konieczne jest powołanie z dniem 1 kwietnia 2001 nowej Rady Społecznej tegoż Zakładu. W cyt. Uchwale Rada Powiatu zobowiązała mnie do przedstawienia jej w terminie do dnia 25 marca 2001 propozycji nowego składu Rady Społecznej oraz ustaliła iż w skład Rady Społecznej wchodzić będzie 5 przedstawicieli wyłonionych przez Radę Powiatu. W związku z powyższym proponuję na przewodniczącego Rady Społecznej, którym zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2001 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91,poz.408 z późn. zm. ) jest przewodniczący Zarządu Powiatu lub osoba przez niego wskazana, powołać p. Mariana Świątkowskiego. W skład Rady Społecznej proponuję powołać ponadto następujących członków:
Krystynę Mrugalską - jako przedstawiciela wskazanego zgodnie z art.45 ust. 1 pkt2 lit.a cyt. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego, oraz pięciu przedstawicieli Rady Powiatu:
- Teresę Górkę,
- Lucjana Kwiatkowskiego, jako członka Rady Społecznej wskazanego przez Komisję Zdrowia Rady Powiatu
- Jolantę Uzarczyk - Gerus,
- Annę Makowiecką,
- Romana Kruszyńskiego,
Zaproponowany przeze mnie skład Rady Społecznej daje gwarancje należytego wykonywania zadań nałożonych na nią obowiązującymi przepisami prawa.
Zgodnie z art.45 ust.8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej pierwsze posiedzenie rady społecznej zwołuje organ, który utworzył zakład. Tak więc organem właściwym do zwołania pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu jest Rada Powiatu w Inowrocławiu. Z powyższych względów uważam za zasadne podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w składzie zaproponowanym w niniejszym projekcie uchwały oraz ustalenia terminu posiedzenia tejże Rady.


Starosta
Leonard Maciejewski