BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575862

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: XXVI/211/2001
Dotyczy: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu
Uchwała Nr XXVI/211/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 marca 2001 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

N a podstawie art 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty(j.t z 1996 Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm. ) oraz art 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Powołać komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu w składzie:

a) przedstawiciele organu prowadzącego placówkę:
- Marek Szubarga
- Ryszard Oczachowski
b) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
- Hieronim Bukowiecki
- Andrzej Konieczny
c) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
- Iwona Stanek - ZNP
- Wiesław Cycko -Międzyzakładowa Komisja Oświaty
NSZZ "Solidarność"

§2


Zasady pracy komisji konkursowej określa regulamin, uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą nr VII 35 /99 z dnia 27 marca 1999roku w sprawie ustalenia zasad organizowania i przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski oraz regulaminu pracy komisji konkursowej, zmieniony uchwałą Nr IX/48 /99 z dnia 14 lipca 1999 roku.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Uchwałą Rady Powiatu w Inowrocławiu Nr XXII/166/2000 z dnia 29 listopada 2000 r. utworzono Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu. W związku z powyższym, na podstawie art. 36 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późn. zm. ) zasadne staje się wywołanie niniejszej uchwały. Do czasu wyłonienia dyrektora w wyniku konkursu pełnienie obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego powierzono kierownikowi Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych i Elektrycznych w Inowrocławiu. Pierwszy konkurs nie wyłonił kandydata na dyrektora. Ze względu na brak quorum komisja nie mogła podjąć prawomocnych decyzji. Od jego ogłoszenia minęło 30 dni, w związku z tym na podstawie regulaminu należy ogłosić nowy konkurs.


Starosta
Leonard Maciejewski