BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576937

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: XXVI/209/2001
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2000 roku
Uchwała Nr XXVI/209/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 marca 2001 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2000 roku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U.Nr 91, poz.578 z późn. zm.) oraz art.47a ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity z 1998r. Dz.U.Nr 64, poz.414 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala co następuje:


§1


Przyjąć sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2000 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Art.47a ust 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku (tekst jednolity Dz.U.Nr 64, poz.414 z późn. zm.) nakłada na kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu obowiązek składania Radzie Powiatu corocznych sprawozdań z działalności PCPR. Wspomniana ustawa zastrzega do właściwości Rady Powiatu przyjęcie tego sprawozdania. Konieczne jest zatem podjęcie uchwały przyjmującej sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności PCPR w 2000 roku.


Starosta
Leonard Maciejewski