BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575999

Data: 14 listopada 2001 r.
Nr uchwały: XXXII/247/2001
Dotyczy: przyjęcia informacji pt. "Sytuacja finansowa i organizacyjna domów pomocy społecznej i domów dziecka - stan obecny i prognozy na najbliższe lata."
Uchwała Nr XXXII/247/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 listopada 2001 r.


w sprawie przyjęcia informacji pt. "Sytuacja finansowa i organizacyjna domów pomocy społecznej i domów dziecka - stan obecny i prognozy na najbliższe lata."

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym(Dz. U. Nr 91 poz.578 z późn. zm.) w związku z art.10 a pkt 1 i pkt 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.414 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację pt. "Sytuacja finansowa i organizacyjna domów pomocy społecznej i domów dziecka- stan obecny i prognozy na najbliższe lata", stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr XXX/237/2001 z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie uchwalenia planu prac Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2001 roku jednym z tematów prac Rady Powiatu w II półroczu 2001 roku jest "Sytuacja finansowa i organizacyjna domów pomocy społecznej i domów dziecka - stan obecny i prognozy na najbliższe lata". W związku z powyższym przedkładam Radzie Powiatu informację dotyczącą tych zagadnień.
Zadaniami powiatu zgodnie z art.10 a pkt I i 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz.414 z późn. zm.) jest zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej oraz zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Sytuacja finansowa jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski nie jest najlepsza, chociaż nie należy spodziewać się większych braków finansowych w zakresie działalności bieżącej. Istotnym problemem zważywszy, że do 2006 roku jednostki te powinny osiągnąć przewidziany przepisami prawa standard, jest brak środków finansowych na remonty i inwestycje.
Istniejące jednostki organizacyjne pomocy społecznej zabezpieczają w pełni potrzeby mieszkańców naszego powiatu na świadczone przez nie usługi. Możliwe jest zatem dokonanie zmiany ich ilości poprzez likwidację lub rozszerzenie zakresu świadczonych usług. Jest to tym bardziej uzasadnione, iż środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na ich działalność są z roku na rok coraz niższe, a sytuacja finansowa coraz gorsza.
Środki uzyskane ze sprzedaży zlikwidowanych jednostek pozwoliłyby na uzyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na sfinansowanie programów naprawczych.
Podjęcie decyzji w sprawie likwidacji, wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały jednostek organizacyjnych, wymagać będzie podjęcia przez Radę Powiatu odrębnych uchwał.
Mając powyższe na względzie uważam za zasadne przyjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie przyjęcia informacji pt. "Sytuacja finansowa i organizacyjna domów pomocy społecznej i domów dziecka - stan obecny i prognoza na najbliższe lata ".


Starosta
Leonard Maciejewski