BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577096

Data: 14 listopada 2001 r.
Nr uchwały: XXXII/248/2001
Dotyczy: analizy i oceny sytuacji w zakresie działań na rzecz postępowania z odpadami oraz wynikającą z nich potrzebą ochrony przyrody i kształtowania środowiska na obszarze Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr XXXII/248/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 listopada 2001 roku


w sprawie analizy i oceny sytuacji w zakresie działań na rzecz postępowania z odpadami oraz wynikającą z nich potrzebą ochrony przyrody i kształtowania środowiska na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 13 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć analizę i ocenę sytuacji w zakresie działań na rzecz postępowania z odpadami oraz wynikającą z nich potrzebą ochrony przyrody i kształtowania środowiska na obszarze Powiatu Inowrocławskiego, stanowiącą załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XXX/237/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na II półrocze 2001r. zaistniała konieczność przedstawienia analizy i oceny sytuacji o zakresie działań na rzecz postępowania z odpadami oraz wynikającą z nich potrzebą ochrony przyrody i kształtowania środowiska na obszarze Powiatu Inowrocławskiego. Podstawę podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 4 ust. 1 pkt. 13 i art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.).
Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności podjęcie niniejszej uchwały uznać należy za uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski