BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576231

Data: 29 stycznia 2003 r.
Nr uchwały: V/36/2003
Dotyczy: utworzenia środka specjalnego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu
Uchwała Nr V/36/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 stycznia 2003 r.


w sprawie utworzenia środka specjalnego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu


Na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, poz.19, poz.239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz.1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz.1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362), art. 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z 1999 r. Nr 38, poz.360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz.778 i Nr 110, poz.1255, z 2000 r. Nr 6, poz.69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz.1041, Nr 119, poz.1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46,poz. 499, Nr 88, poz.961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz.1368 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365 i Nr 74, poz.676, Nr 156, poz. 1300, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1685) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Z dniem 1 lutego 2003 r. tworzy się środek specjalny w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

§2


Środek specjalny pochodzić będzie z darowizn, opłat ustalonych zgodnie z przepisami za : wystawianie duplikatów świadectw, kursy kwalifikacyjne prowadzone na zlecenie różnych podmiotów, egzaminy z praktycznej nauki zawodu, kursy nauki jazdy oraz z działalności usługowej warsztatów szkolnych.

§3


Środek specjalny, o którym mowa w § 2, przeznacza się na dofinansowanie działalności Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.

§4


Od 1 lutego 2003 r. środki finansowe, które nie dotyczą opłat wymienionych w § 2, a zgromadzone na rachunku środka specjalnego będą rozliczane i przekazywane na konto dochodów Powiatu.

§5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Stosownie do art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. ), środki specjalne są środkami finansowymi gromadzonymi przez jednostki budżetowe.
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia środka specjalnego stwarza możliwość racjonalnego gospodarowania pozyskanymi środkami finansowymi zgodnie z zasadami organizacyjno - prawnymi sektora finansów publicznych.
W związku z powyżej przedstawionymi przesłankami wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


STAROSTA
Leonard Maciejewski