BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576000

Data: 14 listopada 2001 r.
Nr uchwały: XXXII/250/2001
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2000 r.
Uchwała Nr XXXII/250/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 listopada 2001 r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2000 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w związku z § 27 ust. 6 Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zgodnie z art.3 ust. 1 pkt 10 w powiązaniu z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2000 r. wraz z korektą, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego - zgodnie z art. 3 ust. l pkt 10 w powiązaniu z art. 53 ust. l ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.). Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) nie precyzują organów uprawnionych do zatwierdzania sprawozdań finansowych sporządzonych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, tym niemniej wymieniają organy uprawnione do tworzenia tych jednostek. W związku z powyższym należy przyjąć pogląd, że decyzję w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej powinien podjąć jego organ założycielski. Rada Społeczna PS ZOZ w Inowrocławiu w dniu 15 października 2001 r. podjęła uchwałę opiniującą pozytywnie sprawozdanie z realizacji planu finansowego i sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2000 r. w wersji po jego korekcie. Wprowadzona zmiana w § 27 ust. 6 do Statutu PS ZOZ w Inowrocławiu dotycząca zatwierdzania sprawozdania finansowego przez Radę Powiatu umożliwia podjęcie uchwały o zatwierdzeniu tegoż sprawozdania. W związku z powyższym wywołanie tej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski