BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575988

Data: 14 listopada 2001 r.
Nr uchwały: XXXII/252/2001
Dotyczy: wyposażenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w majątek
Uchwała Nr XXXII/252/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 listopada 2001r.


w sprawie: wyposażenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w majątek.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przekazać sprzęt biurowy Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu o łącznej wartości inwentarzowej 28.276,40 zł ( słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 40/100) w zakresie określonym w załączniku do uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z dnia 7.O9.2001r. skierowanym do Zarządu Powiatu i dotyczącego przekazania środków trwałych i przedmiotów nietrwałych - wyposażenia biurowego, których jest użytkownikiem zasadnym będzie przekazanie przedmiotowego wyposażenia. Podstawą określenia ilościowego jak i wartościowego sprzętu stanowią arkusze spisu z natury sporządzone w dniu 28.08.2001r. przez komisję inwentaryzacyjną powołaną zarządzeniem Starosty Inowrocławskiego z dnia 21.08.2001r. nr 83/2001.


Starosta
Leonard Maciejewski