BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577082

Data: 14 listopada 2001 r.
Nr uchwały: XXXII/253/2001
Dotyczy: wyposażenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu w majątek
Uchwała Nr XXXII/253/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 listopada 2001r.


w sprawie: wyposażenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu w majątek.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przekazać sprzęt biurowy Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu o łącznej wartości inwentarzowej 16.020,27 zł ( słownie: szesnaście tysięcy dwadzieścia złotych 27/100) w zakresie określonym w załączniku do uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu z dnia 11.09.2001r. skierowanym do Zarządu Powiatu i dotyczącego przekazania środków trwałych i przedmiotów nietrwałych - wyposażenia biurowego, których jest użytkownikiem, zasadnym będzie przekazanie mu przedmiotowego wyposażenia. Podstawą określenia ilościowego jak i wartościowego sprzętu, stanowią arkusze spisu z natury sporządzone w dniu 23.08.200Ir.przez komisję inwentaryzacyjną powołaną zarządzeniem Starosty Inowrocławskiego z dnia 21.08.200Ir. nr 83/2001.


Starosta
Leonard Maciejewski