BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577065

Data: 27 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: XXXIII/257/2001
Dotyczy: wieloletniego planu inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2002 - 2004
Uchwała Nr XXXIII/257/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 grudnia 2001 r.


w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2002 - 2004.

Na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 12 pkt 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 155 z 1998r. poz. 1014 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć "Wieloletni plan inwestycyjny dla Powiatu Inowrocławskiego na Jata 2002 - 2004"

§2


Uchylić uchwałę Rady Powiatu w Inowrocławiu Nr XXVI/212/2001 z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2001-2003

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą wnosząc o zaakceptowanie przedstawionego " Wieloletniego planu inwestycyjnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2002 - 2004". Wieloletni plan inwestycyjny Powiatu Inowrocławskiego na lata 2002 - 2004 opracowany został zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/117/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie programu rozwoju Powiatu Inowrocławskiego. Stanowiąc kontynuację przyjętego w marcu br. wieloletniego planu inwestycyjnego naszego Powiatu na lata 2001 - 2003 . "WPI" do roku 2004" umożliwi sprawne gospodarowanie mieniem, pozwoli zoptymalizować efektywność działalności inwestycyjnej w powiecie.
Podstawowe założenia programu "rozwoju Powiatu Inowrocławskiego dotyczą następujących dziedzin:
- transportu i dróg publicznych,
- pomocy społecznej,
- edukacji publicznej,
- ochrony zdrowia,
- kultury o ochrony dóbr kultury,
- obronności,
- administracji samorządowej.
Proces przygotowania inwestycji, zwłaszcza infrastrukturalnych, obejmuje m. innymi cały szereg prac przygotowawczych ( opracowanie koncepcji, dokumentacji, zbadanie warunków formalno - prawnych). Niezbędnie jest określenie poziomu, zakresu i źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w wieloletniej perspektywie czasowej. Ponieważ nie są znane zasady finansowania samorządów w następnych latach, nie jest możliwe ich precyzyjne określenie w tym dokumencie.
Zadania inwestycyjne i organizacyjne zostały określone po szczegółowej analizie przyjętych uprzednio zadań inwestycyjnych, jak również szczegółowych szacunków najpilniej szych potrzeb do roku 2004. Dane te prezentowane są w załącznikach 1 - 7. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie wnioskowanej uchwały jest zasadne.


Wicestarosta
Marian Świątkowski