BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 604073

Data: 27 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: XXXIII/258/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
Uchwała Nr XXXIII/258/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 grudnia 2001 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. przyjętym Uchwałą Nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. (z późn. zm.) dokonać następujących zmian:
1) w dochodach budżetowych:
- w § 1 pkt. l "Dochody" kwotę ,,95.382.054,- zł" zastąpić kwotą ,,98.742.633,- zł"
- w § 1 pkt.2 lit. a ,,- plan finansowy z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone powiatowi kwotę 25.772.205,- zł" zastąpić kwotą ,,29.141.055,- zł"
- w § l pkt.2Iit.b "dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu" kwotę ,,16.788.236,- zł zastąpić kwotą ,,17.043.666,- zł"
2) w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt. l "Wydatki" kwotę ,,96.654.060,-" zastąpić kwotą ,,100.014.639,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.1) "wydatki bieżące" kwotę ,,94.068.545,- zł" zastąpić kwotą ,,97.950.721,- zł"
- w § 2 pkt.2 lit. a ,,- plan finansowy z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone powiatowi kwotę 25.772.205,- zł" zastąpić kwotą ,,29.141.055,- zł"
- w § 2 pkt.2Iit.b "wynagrodzenia i pochodne" kwotę ,,63.531.596,- zł" zastąpić kwotą ,,63.875.270,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.2) "wydatki majątkowe" kwotę ,,2.585.515,- zł" zastąpić kwotą ,,2.063.918,- zł"
w tym: na inwestycje kwotę ,,2.364.515,- zł" zastąpić kwotą ,,1.232.918,- zł"
3) § 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.272.006,- zł jest nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie. 1.272.006,- zł
4) Wymieniony w § 4 załącznik nr 5 i 6 zastąpić skorygowanym planem środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załączonymi zestawieniami.
5) Wymieniony w § 5:
- załącznik nr 9 zastąpić skorygowanym planem przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- załącznik nr 11 zastąpić skorygowanym planem przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

§2


Zmiany w planie przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, prezentuje załącznik nr 1,2 i 3 Skorygowany plan środków specjalnych przedstawia załącznik nr 4
Skorygowany plan gospodarstw pomocniczych stanowi załącznik nr 5
Skorygowany plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 6
Skorygowany plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 7

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2001 rok i tak:
I. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETOWE
1. W wyniku przeprowadzonej szczegółowej analizy realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego dokonano korekty planu dochodów i wydatków poprzez:
a) planowane dochody
- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę - 554.200.- zł z tego:
. w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa ", rozdziale 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - zmniejszenie o - 555.000,- zł
. w dziale 853 "Opieka społeczna", rozdziale 85301"Placówki opiekuńczo - wychowawcze " - Dom Dziecka Orłowo - zwiększenie o + 800,- zł
- zwiększenie dochodów z najmu i dzierżaw o kwotę + 4.500.- zł (dział 853 "Opieka społeczna", rozdział 85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze "- Dom Dziecka Inowrocław)
- zwiększenie wpływów z odsetek od rachunków bankowych o kwotę + 300.- zł (dział 853 "Opieka społeczna", rozdział 85301 "Placówki
opiekuńczo - wychowawcze" - Dom Dziecka Inowrocław)
OGOLEM ZMNIEJSZENIE PLANOWANYCH DOCHODOW 549.400,- zł
b) planowane wydatki
- zmniejszenie wydatków na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych przez PS ZOZ o kwotę - 500.000.- zł (dział 851 "Ochrona zdrowia", rozdział 8511 "Szpitale ogólne';
Powyższe spowodowane zostało nie zrealizowaniem planowanych wpływów ze sprzedaży mienia. W rozdziale tym ( celem zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej) dokonano przeniesienia planowanych wydatków z § 6140 "Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek" na § 6220 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ".
- zmniejszenie wydatków związanych z obsługą kredytów o kwotę - 30.000.- zł (dział 757 "Obsługa długu publicznego", rozdział 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego".
Środki te zostały niewykorzystane, gdyż nie zaszła konieczność zaciągnięcia kredytu w roku budżetowym 2001.
- zmniejszenie wydatków na usamodzielnienie wychowanków o kwotę -80.000.- zł (dział 853 "Opieka społeczna", rozdział 85201 "Placówki opiekuńczo- wychowawcze" o kwotę 35.000,- zł, rozdział 85304 "Rodziny zastępcze" o kwotę 45.000,- zł). Środki te nie zostaną wykorzystane.
Razem zmniejszenia - 610.000,- zł
- zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Warzynie o kwotę + 35.600.- zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowo oddanego Pawilonu
- zwiększenie wydatków Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu o kwotę + 25.000.- zł z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych.
Razem zwiększenia + 60.600,- zł
OGOLEM ZMNIEJSZENIE PLANOWANYCH WYDA TKOW 549.400,- zł
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. Nr F.I.-30 13/W/44/2001 dokonano zmian w budżecie i tak:
. Dział 853 "Opieka społeczna"
- Rozdzial85302 "Domy opieki społecznej" - zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 2.260,- zł w § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" w związku z niewykorzystanym limitem na miejsca w domach pomocy społecznej i nie przyjęciem w ciągu 15 dni na zwolnione miejsce nowej osoby.
Po stronie wydatków - zmniejszenie o w/wym. kwotę planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
- Rozdział 85304 "Rodziny zastępcze" - zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 150.050,- zł w § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu" z przeznaczeniem na uzupełnienie niedoboru w zakresie przyznawania pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych.
Po stronie wydatków - zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Świadczenia społeczne" .
. Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" - zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 107.640,- zł w § 213
"Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań własnych powiatu" z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów, dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień - grudzień 2001 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich".
W związku z powyższym zwiększono plany finansowe placówek oświatowych następująco:
- I LO w Inowrocławiu + 7.785,- zł
- II LO w Inowrocławiu + 7.470,- zł -III LO w Inowrocławiu + 5.310,- zł
- LO w Kruszwicy + 4.860,- zł - Zesp. Szk. Ekonomicznych i Handlowych w Inowrocławiu + 17.505,- zł - Zesp. Szk. Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu + 15.075,- zł - Zesp. Szk. Mechanicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu + 7.110,- zł - Zesp. Szk. Samochodowych w Inowrocławiu + 4.950,- zł - Zesp. Szk. Budowlanych w Inowrocławiu + 4.860,- zł - Zesp. Szk. Zawodowych Nr 2 w Inowrocławiu + 9.000,- zł - Zesp. Szk. Zawodowych w Kruszwicy + 7.875,- zł - Zesp. Szk. Centrum Kształcenia Rolniczego w Kościelcu + 7.605,- zł - Zesp. Szk. Rolniczych w Kobylnikach + 8.235.- zł
Razem +107.640.- zł 3. W związku z otrzymanym pismem Ministra Finansów z dnia 30 listopada br. znak:
ST5 - 4820 -114p/2001 w sprawie zwiększenia o kwotę 211.849,- zł części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłaty z tytułu :
a) odpraw dla zwalnianych nauczycieli 111.042,- zł b) urlopów dla poratowania zdrowia 100.807,- zł dokonano zwiększenia o w/wym. kwotę planowanych dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ".
O wskazaną wyżej kwotę zwiększono również ( zgodnie z przeznaczeniem) planowane wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie".
4. Na skutek podpisanej umowy z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa - Oddział Terenowy w Bydgoszczy w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie
3.500,- zł na zakup licencjonowanych programów komputerowych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach dokonano zwiększenia planowanych dochodów w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe ".
O w/wym. kwotę zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Rolniczych w Kobylnikach w poz. "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek".
5. a) Zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem i Gminą Kruszwica w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 3.000,- zł na dofinansowanie zakupu rębarki gałęzi dla Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu dokonano zwiększenia planowanych dochodów w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe", § 661 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego".
Po stronie wydatków zwiększono o analogiczną kwotę poz. "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe ".
b) Dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej na kwotę 2.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rębarki gałęzi przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
c) Na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. "Podróże służbowe krajowe" o kwotę 5.000,- zł a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych".
Wyjaśnić należy, że w chwili obecnej Zarząd Dróg Powiatowych posiada środki na zakup rębarki w wysokości 17.000,- zł, a całkowity koszt rębarki wynosi 27.000,- zł. Wprowadzone zmiany w budżecie pozwolą na kupno w/wym. rębarki. Nadmienić należy również, iż w m-cu grudniu br. Zarząd Dróg Powiatowych przekaże do Starostwa kwotę 2.000,- zł ( jako nieplanowane dochody) ze sprzedaży samochodu osobowo - towarowego marki UAZ. Kwota ta pokryje uruchomione środki z rezerwy.
6. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu niewykorzystane środki w kwocie 818,- zł w poz. "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" przeznaczono na zwiększenie poz. "Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek". Środki te wykorzystane będą na zakup niezbędnych pomocy naukowych.
7. Na wniosek Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. "Składki na ubezpieczenia zdrowotne" o kwotę 7.000,- zł i "Wydatki na zakupy inwestycyjne' jednostek budżetowych" o kwotę 87.000,- zł a zwiększenie poz. "Składki na Fundusz Pracy", "Zakup materiałów i wyposażenia", "Zakup usług remontowych" oraz "Zakup usług pozostałych" o łączną kwotę 94.000,- zł.
Powyższych zmian dokonano celem zabezpieczenia środków na składki Funduszu Pracy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup znaczków pocztowych i materiałów biurowych oraz koniecznością zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
8. Zgodnie z wnioskami Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i tak:
a) DPS Inowrocław - zmniejszono poz. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" i "Zakup leków i materiałów medycznych" o łączną kwotę 3.309,- zł a zwiększono poz. "Składki na ubezpieczenie społeczne" o 2.667,- zł i "Składki na Fundusz Pracy" o 642,- zł.
b) DPS Ostrowo - zmniejszono poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 6.600,- zł a zwiększono poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 5.600,- zł i "Składki na Fundusz Pracy" o 1.000,- zł.
c) DPS Ludzisko - zmniejszono poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 16.955,- zł a zwiększono poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 15.643,- zł i "Składki na Fundusz Pracy" o 1.312,- zł.
d) DPS Kawęczyn - zmniejszono poz. "Zakup usług pozostałych" o 6.237,- zł a zwiększono poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 5.765,- zł i "Składki na Fundusz Pracy" o 472,- zł.
W/wym. zmiany spowodowane zostały koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
9. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu niewykorzystane środki w kwocie 161,- zł w poz. "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w rozdziale 85321 "Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności" przeznaczono na zwiększenie poz. "Zakup usług pozostałych" w rozdziale j. w. Zmiany te zabezpieczaj ą aktualne potrzeby jednostki.
10. Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowrocławiu wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami. Dokonano zmniejszenia poz. "Wynagrodzenia osobowe pracowników" "Składki na ubezpieczenia społeczne", "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" i "Dodatkowe wynagrodzenia roczne" na łączną kwotę 2.705,- zł a zwiększenia poz. "Składki na Fundusz Pracy" o 619,- zł, "Zakup usług pozostałych" o 917,- zł i "Zakup materiałów i wyposażenia" o 1.169,- zł.
Powyższe zmiany zabezpieczają bieżącą działalność jednostki.
11. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
a) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usunięcie awarii ( spalenie się linii energetycznej w Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu) dokonano przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami poprzez:
- zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 15.000,- zł w dziale 630 "Turystyka", rozdziale ,,63095 "Pozostała działalność"
- zmniejszenie poz. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej" o kwotę 11.000,- zł w dziale 80 l "Oświata i wychowanie", rozdziale 80130 "Szkoły
zawodowe "
- zwiększenie poz. "Zakup usług remontowych" o kwotę 26.000,- zł w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziale 85410 "Internaty i bursy szkolne ".
b) z uwagi na brak środków:
- na nośniki energii w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu,
- na wynagrodzenia z pochodnymi spowodowany uruchomieniem dodatkowych oddziałów dla uczniów, którzy nie uzyskali promocji do klas drugich szkół ponadgimnazjalnych i koniecznością wypłacenia odpraw emerytalnych dla nauczycieli, którzy w momencie planowania budżetu nie deklarowali przejścia na emeryturę
dokonano przeniesień planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
Dział 801 "Oświata i wychowanie" zwiększenie o + 25.861,- zł z tego:
. rozdział 80102 "Szkoły podstawowe specjalne" zwiększenie o + 11.846,- zł
. rozdział 8011 "Gimnzja specjalne" zwiększenie o + 26.691,- zł
. rozdział 80114 "Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół" zmniejszenie o - 49.764,- zł
. rozdział 80120 "Licea ogólnokształcące" zwiększenie o + 46.412,- zł . rozdział 80130 "Szkoły zawodowe" zmniejszenie o - 91.756,- zł
. rozdział 80134 "Szkoły zawodowe specjalne" zwiększenie o + 53.972,- zł
. rozdział 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania
zawodowego" zwiększenie o + 28.460,- zł
Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zmniejszenie o - 25.861,- zł
z tego:
. rozdział 85401 "Świetlice szkolne" zwiększenie o + 4.880,- zł
. rozdział 85406 "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne" zwiększenie o + 47.433,- zł
. rozdział 85407"Placówki }vychowaniapozaszkolnego" zmniejszenie o - 14.013,- zł
. rozdział 85410 "Internaty i bursy szkolne" zmniejszenie o - 64.161,- zł
12. W związku z brakiem środków na wynagrodzenia z pochodnymi Dyrektor Bursy Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami. Dokonano zmniejszenia o kwotę 1.238,- zł poz. "Zakup energii" a zwiększenia poz. "Wynagrodzenia osobowe
pracowników" o 236,- zł, "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 956,- zł i "Składki na Fundusz Pracy" o 46,- zł.
13. Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Jaksicach dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. "Składki na Fundusz Pracy" o kwotę 577,- zł i "Zakup usług remontowych" o 6.127,- zł a zwiększenie o 6.704,- zł poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne". Powyższe spowodowane zostało brakiem środków na zapłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.
14. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2001 r. Nr F.I. - 3013/W/48/2001 dokonano zmian w budżecie poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 3.368.850,- zł w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdziale 85156 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego", § 211 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" z przeznaczeniem na uzupełnienie należnych składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
Po stronie wydatków zwiększono o w/wym. kwotę plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.
15. Na skutek otrzymanego 21 grudnia br. pisma Ministra Finansów znak: ST5-4820- 119p/2001 informującego o zwiększeniu o kwotę 50.000,- zł części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu z przeznaczeniem na likwidację szkód wywołanych zdarzeniami losowymi dokonano stosownych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu.
16. W wyniku podpisanego porozumienia z Gminą Dąbrowa Biskupia w sprawie przekazania środków w wysokości 10.000,- zł na rzecz Komisariatu Policji w Gniewkowie - Rewiru w Dąbrowie Biskupiej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dokonano zwiększenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
17. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" i "Składki na Fundusz Pracy" a zwiększenia poz. "Składki na ubezpieczenia społeczne" o kwotę 10.335,- zł. Powyższe zmiany zabezpieczają aktualne potrzeby jednostki.
18. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.350,- zł w § 233 "Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów".
Po stronie wydatków zwiększono plany finansowe Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu o kwotę 4.900,- zł i Liceum Ogólnokształcącego w Kruszwicy o kwotę 2.450,- zł.
II. W wyniku złożonych przez jednostki organizacyjne korekt planów środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych dokonano zmiany tych planów. Skorygowane plany środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych przedstawia zał. nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
III. W związku z otrzymaną dotacją w wysokości 30.000,- zł z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na modernizację i adaptację obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyposażenie ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w urządzenia i oprzyrządowanie niezbędne do prowadzenia zasobu dokonano korekty planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2001 r.
W w/wym. planie na wniosek Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego dokonano również przeniesień planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. "Przelewy redystrybucyjne" o 34.000,- zł, "Zakup materiałów i wyposażenia" o 100.000,- zł, "Zakup usług remontowych" o 25.000,- zł i "Wydatki inwestycyjne" o 60.000,- zł a zwiększenie o 219.000,- zł poz. "Zakup usług pozostałych". Powyższe spowodowane zostało koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za usługi geodezyjne - III etap Mapy Numerycznej oraz opracowanie projektu szczegółowej osnowy III klasy wraz z konserwacją punktów I i II klasy dla gmin: Złotniki Kujawskie, Rojewo i Inowrocław. Skorygowany plan przychodów i wydatków w/wym. Funduszu stanowi zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.
IV. Na wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego dokonano zmiany struktury planowanych wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 r. poprzez zmniejszenie poz. "Przelewy redystrybucyjne" o 40,- zł a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Zakup usług
pozostałych". Powyższe spowodowane zostało koniecznością dokonania opłat bankowych. Skorygowany plan przychodów i wydatków w/wym. Funduszu stanowi zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.
V. Z uwagi na fakt prowadzenia gospodarnej polityki finansowej wydatków oraz wypracowania ponadplanowych dochodów zaistniała możliwość nieangażowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - a tym samym przeznaczenia jej na pokrycie planowanego deficytu.
Powyższe spowodowało korektę planu przychodów i rozchodów budżetowych.


Wicestarosta
Marian Świątkowski