BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575875

Data: 27 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: XXXIII/260/2001
Dotyczy: zmiany uchwały nr XXVIII/218/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad zbycia lokali i garaży, położonych w Kościelcu Kujawskim gm. Pakość, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców.
Uchwała nr XXXIII/260/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/218/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad zbycia lokali i garaży, położonych w Kościelcu Kujawskim gm. Pakość, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 70 ust. 2 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2000 r., Dz.U. nr 46, poz.543) oraz art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1

W załączniku nr 1 do uchwały nr XXVIII/218/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody i określenia zasad zbycia lokali i garaży, położonych w Kościelcu Kujawskim gm. Pakość, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców dokonać następujące zmiany:
- w § 2 pkt 1 w miejsce słów" 70 %" wpisać ,,80 %",
- w § 2 pkt 2 w miejsce słów ,,40 %" wpisać ,,50 %".

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Uchwałą nr XXVIII/218/2001 Rada Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 maja 2001 r. określiła zasady zbycia lokali i garaży, położonych w Kościelcu Kujawskim gm. Pakość, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców. Po powtórnym przeanalizowaniu stanowiska Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu z dnia 20 września br. oraz mając na względzie stanowisko mieszkańców oraz niektórych radnych Zarząd Powiatu działając na podstawie wymienionych w uchwale norm prawnych podjął decyzję o zmianie bonifikat w wysokości przedstawionej w uchwale.


Wicestarosta
Marian Świątkowski