BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575953

Data: 27 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: XXXIII/262/2001
Dotyczy: ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Inowrocławskim.
Uchwała Nr XXXIII/262/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 grudnia 2001 r.


w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Inowrocławskim.

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm. ) oraz art. 10a ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Ustalić plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Inowrocławskim, wskazany w załączniku do niniejszej uchwały, którego integralną część stanowi wykaz szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, mających siedziby na obszarze tego Powiatu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty, a w szczególności na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz w prasie lokalnej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Ze względów demograficznych, finansowych oraz z uwagi na preferencje edukacyjne młodzieży i założenia reformy edukacji istnieje konieczność ograniczenia liczby szkół, prowadzonych przez Powiat. Brak naboru, w roku szkolnym 2001/2002, spowodował spadek liczby uczniów o 2827. W roku szkolnym 2002/2003 wskutek niżu demograficznego ilość uczniów zmniejszy się o kolejnych 500. Biorąc pod uwagę zasady naliczania subwencji oświatowej (na ucznia) oznacza to zmniejszenie finansowania oświaty, przy zachowaniu dotychczasowej bazy szkolnej. Wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych z poprzednich lat wskazują na malejące zainteresowanie uczniów wieloma kierunkami kształcenia proponowanymi przez szkolnictwo zawodowe. Założenia reformy edukacji kładą nacisk na rozwój wykształcenia ogólnego uczniów, umożliwiającego elastyczne reagowanie na potrzeby rynku pracy. Jest to szczególnie ważne w warunkach Powiatu Inowrocławskiego, zagrożonego strukturalnym bezrobociem. Na podstawie art. 10a ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.), Rada Powiatu zobowiązana jest ustalić plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Q. t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późno zm.), sieć ta powinna obejmować publiczne szkoły ponadgimnazjalne oraz szkoły specjalne. Niniejszy plan sieci uwzględnia powyższe uwarunkowania. Uzgodniony został z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz uzyskał pozytywną opinię Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowej Rady Zatrudnienia.
W związku z powyższym, wywołanie uchwały staje się w pełni uzasadnione.


Wicestarosta
Marian Świątkowski