BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577022

Data: 27 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: XXIII/263/2001
Dotyczy: wyposażania Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu w majątek.
Uchwała Nr XXIII/263/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 grudnia 2001 r.


w sprawie wyposażania Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu w majątek.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przejąć ciągnik C - 360 3p - rok zakupu 1987 i ładowacz czołowy TUR - rok produkcji 1990 z Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku i przekazać te środki trwałe do Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W dniu 5.11.2001 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku poinformował pismem znak: DPS - 2112-3/2001, że posiada zbędny ciągnik C - 360 3p o wartości początkowej 6.123,17 zł, całkowicie umorzony, który nie jest zarejestrowany z powodu braku rozrusznika, prądnicy oraz pompy zasilającej i związanej z tym długotrwałej niesprawności. Ciągnik został zakupiony w 1987 roku i znajduje się w księdze środków trwałych Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku - str.23, poz. 23.
Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku w swej strukturze organizacyjnej nie posiada gospodarstwa pomocniczego, a wymieniony wyżej ciągnik może być wykorzystany przez Gospodarstwo Pomocnicze Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu. Z uwagi na powyższe Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku w dniu 26.11.2001 r. wystąpił do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z prośbą o przekazanie na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu ciągnika wraz z ładowaczem czołowym TUR , które są obecnie zbędne dla funkcjonowania DPS - u. Ładowacz TUR - rok produkcji 1990, o wartości 3.414,16 zł, całkowicie umorzony znajduje się w księdze środków trwałych DPS Tarnówko - str. 22, poz. 22. Wobec powyższego zachodzi potrzeba przejęcia tych środków trwałych z Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku i przekazania ich na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu. Zasadne stało się przedstawienie projektu uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Wicestarosta
Marian Świątkowski