BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575938

Data: 27 grudnia 2001 r.
Nr uchwały: XXXIII/264/2001
Dotyczy: wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001 r.
Uchwała Nr XXXIII/264/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) w związku z art.61 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), art. 64 ust. 1 pkt 4 i art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) i uchwały Nr XXXII/251/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dokonanie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001 r.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001 r. wybrać Firmę Biegłych Rewidentów Spółka z 0.0. w Toruniu, ul. Wysoka 16.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Wywołanie uchwały wynika z przepisów zawartych w art. 64 ust. 1 pkt 4 i art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) i uchwały Nr XXXII/251/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 14 listopada 2001r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dokonanie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001 r., zgodnie z którymi przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PS ZOZ w Inowrocławiu wykonuje biegły rewident wybrany przez organ założycielski jednostki w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. Zgodnie z procedurą wskazaną przez Radę Powiatu w wyżej przytoczonej uchwale Komisja wyłoniona przez Radę dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PS ZOZ w Inowrocławiu za 2001 r., którą złożyła Firma Biegłych Rewidentów Spółka z 0.0. w Toruniu, ul. Wysoka 16.


Wicestarosta
Marian Świątkowski