BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576247

Data: 20 lutego 2002 r.
Nr uchwały: XXXIV/271/2001
Dotyczy: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2002 r.
Uchwała XXXIV/271/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 20 lutego 2002 r.


w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2002 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz.U.Nr 142 , poz. 1592 ) oraz § 46 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przyjętego Uchwałą Nr IV /15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dz. Urzęd. Woj. Kujawsko - Pomorskiego Nr 50, poz. 445 ) z późn. zm.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zatwierdzić plany pracy stałych komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2002 r., w brzmieniu przedstawionym Radzie przez przewodniczących poszczególnych komisji.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Wywołanie niniejszej uchwały wynika z ustawowego wymogu przedłożenia planów pracy komisji Radzie Powiatu. Zgodnie z §46 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego komisje stałe działają zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek