BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577079

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/273/2002
Dotyczy: przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała nr XXXV/273/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 marca 2002 r.


w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Rada Powiatu w Inowrocławiu jako jeden z elementów planu pracy Rady wskazała w uchwale nr XXXIV/270/2002 z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na I półrocze 2002 r. - przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.
Do dnia znowelizowania ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (j. t. z 1999 r., Dz. U. nr 66, poz. 752 z późn. zm.) podstawę do podejmowania przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu stanowił art. 39a ust. 3 i 4, zgodnie z którym Rada posiadała uprawnienie do rozpatrywania informacji właściwego lekarza weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze powiatu. W związku z tą informacją Radzie Powiatu służyło prawo do określania, w drodze uchwały, kierunków działania właściwego lekarza weterynarii, w celu zapewnienia na danym obszarze należytego stanu bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego. Z dniem 13 lutego 2002 r. przepis ten uległ zmianie i w chwili obecnej art. 39a ust. 4 stanowi wyłącznie, iż powiatowy lekarz weterynarii raz na rok, a na żądanie w każdym czasie, przekazuje staroście informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze powiatu. W związku z powyższym, celem zapewnienia realizacji planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu przedkłada niniejszym sprawozdanie. zawierające informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego o stanie na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski