BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577066

Data: 21 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/275/2002
Dotyczy: przyjęcia do realizacji harmonogramu programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
Uchwała Nr XXXV/275/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 21 marca 2002 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji harmonogramu programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "e" oraz lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j,t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592) w związku z art. 10a pkt 1 i art. 20 ust.2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (j. t. z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć do realizacji harmonogram programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Przyjęty program naprawczy będzie realizowany w miarę posiadanych i pozyskanych środków finansowych przez Powiat Inowrocławski.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 1998 r. Dz.U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) Wojewoda wydaje zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej. Zezwolenie otrzymuje dom, który spełnia standard określony przez Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. W przypadku kiedy dom nie posiada wymaganego standardu, Wojewoda wydaje zezwolenie warunkowe na prowadzenie domu (art. 20 ust. 2a wyżej cyt. ustawy). Podstawą wydania takiego zezwolenia jest opracowanie przez dom pomocy społecznej programu naprawczego, w wyniku którego dom osiągnie standard w perspektywie roku 2006 (art. 20 ust. 2 wyżej cyt. ustawy). Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku opracował program naprawczy, który uzyskał pozytywną ocenę zespołu kontrolnego Urzędu Wojewódzkiego. Załączony do uchwały Rady Powiatu harmonogram programu naprawczego uwzględnia standardy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82, poz. 929). Z uwagi na fakt, iż realizacja programu naprawczego wymaga znacznych nakładów finansowych konieczne jest przyjęcie harmonogramu przez Radę Powiatu. Brak zezwolenia na warunkowe prowadzenie domu może spowodować wstrzymanie dotacji celowej na działalność domu pomocy społecznej. W związku z powyższym wywołanie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji harmonogramu programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski