BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 604076

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/295/2002
Dotyczy: przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Konopnickiej 15.
Uchwała Nr XXXV/295/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 marca 2002 r.

w sprawie przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Konopnickiej 15.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 2c i 10b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn.. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


1.Przekształcić z dniem 1 września 2002 r. 4-letnie II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu na podbudowie programowej szkoły podstawowej, w 3- letnie II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu na podbudowie programowej gimnazjum, z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Konopnickiej 15.
2. Statut 4-letniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu staje się statutem 3 -letniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu.

§2


W 3- letnim II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu prowadzi się klasy dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, do czasu likwidacji tych klas.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2002 r.

§5


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Z dniem 1 września 2002 r. zacznie funkcjonować nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Złożą się na nią: 3-letnie licea ogólnokształcące, 4-letnie technika, szkoły zawodowe oraz 3-letnie licea profilowane. Zgodnie z art. 10b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz. 96 z późn. zm.) organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne zobowiązane są przygotować akty związane z przekształceniem, bądź likwidacją szkół ponadgimnazjalnych oraz tworzeniem szkół ponadgimnazjalnych.
Dotychczasowe klasy szkół ponadpodstawowych powinny być prowadzone aż do czasu likwidacjj, w trybie określonym wart. 2a powołanej wyżej ustawy .
Uchwałą Nr XXXIII/262/2001 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2001 r. przyjęto powiatowy plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. Określono w nim nowe nazwy dotychczasowych szkół i zespołów szkół oraz wskazano, które z placówek ulegną przekształceniu bądź likwidacji a także wymieniono szkoły nowo utworzone. Przygotowanie stosownej dokumentacji stanowi więc konsekwencję wymienionej uchwały Rady Powiatu. W związku z powyższym wywołanie uchwały jest w pełni uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski