BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601419

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/298/2002
Dotyczy: utworzenia Liceum Profilowanego z siedzibą w Kościelcu.
Uchwała Nr XXXV/298/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 marca 2002 r.


w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego z siedzibą w Kościelcu.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592) oraz art. 10 b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz. 96 z późn. zm.) art.5, ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Utworzyć z dniem 1 września 2002 roku 3 - letnie Liceum Profilowane o profilu rolniczo - spożywczym na podbudowie programowej gimnazjum z siedzibą w Kościelcu.

§2


Liceum Profilowane wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

§3


Zasady organizacji Liceum Profilowanego określi Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu.

§4


Profile kształcenia ogólnozawodowego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego (Dz. U. Nr 8 poz. 65).

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 roku.

§7


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


Przewodnicząca Rapy Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Z dniem 1 września 2002 r. zacznie funkcjonować nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Złożą się na nią: 3-letnie licea ogólnokształcące, 4-letnie technika, szkoły zawodowe oraz 3-letnie licea profilowane. Zgodnie z art. 10 b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz. 96 z późno zm.) organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne zobowiązane są przygotować akty związane z przekształceniem, bądź likwidacją szkół ponadgimnazjalnych oraz tworzeniem szkół ponadgimnazjalnych. Dotychczasowe klasy szkół ponadpodstawowych powinny być prowadzone aż do czasu likwidacji w trybie określonym w art. 2a powołanej wyżej ustawy . Uchwałą Nr XXXIII/262/2001 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2001 r. przyjęto powiatowy plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. Określono w nim nowe nazwy dotychczasowych szkół i zespołów szkół oraz wskazano, które z placówek ulegną przekształceniu bądź likwidacji a także wymieniono szkoły nowo utworzone. Przygotowanie stosownej dokumentacji stanowi więc konsekwencję wymienionej uchwały Rady Powiatu. W związku z powyższym wywołanie uchwały jest w pełni uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski