BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575976

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/301/2002
Dotyczy: utworzenia Liceum Profilowanego z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Narutowicza 34 .
Uchwała Nr XXXV/301/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 marca 2002 r.

w sprawie utworzenia Liceum Profilowanego z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Narutowicza 34 .

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592) oraz art. 10 b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz. 96 z późn. zm.) art.5 ust. 5 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Utworzyć z dniem 1 września 2002 roku 3-letnie Liceum Profilowane o profilu kształtowanie środowiska na podbudowie programowej gimnazjum z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 34.

§2


Liceum Profilowane wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu.

§3


Zasady organizacji Liceum Profilowanego określi Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Inowrocławiu.

§4


Profile kształcenia ogólnozawodowego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie profili kształcenia ogólnozawodowego (Dz. U. Nr 8 poz. 65).

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 roku.

§7


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Z dniem 1 września 2002 r. zacznie funkcjonować nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Złożą się na nią: 3-letnie licea ogólnokształcące, 4-letnie technika, szkoły zawodowe oraz 3-letnie licea profilowane.
Zgodnie z art. lO b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz. 96 z późno zm.) organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne zobowiązane są przygotować akty związane z przekształceniem, bądź likwidacją szkół ponadgimnazjalnych oraz tworzeniem szkół ponadgimnazjalnych.
Dotychczasowe klasy szkół ponadpodstawowych powinny być prowadzone aż do czasu likwidacji, w trybie określonym wart. 2a powołanej wyżej ustawy .
Uchwałą Nr XXXIII/262/2001 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2001 r. przyjęto powiatowy plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. Określono w nim nowe nazwy dotychczasowych szkół i zespołów szkół oraz wskazano, które z placówek ulegną przekształceniu bądź likwidacji a także wymieniono szkoły nowo utworzone. Przygotowanie stosownej dokumentacji stanowi więc konsekwencję wymienionej uchwały Rady Powiatu . W związku z powyższym wywołanie uchwały jest w pełni uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski