BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577064

Data: 29 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: XXXVI/303/2002
Dotyczy: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2001 r.
Uchwała Nr XXXVI/303/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 kwietnia 2002 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu za 2001 r.

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn . zm. )

Rada Powiatu,
po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 2001 rok i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinią Komisji Rewizyjnej,
uchwala, co następuje:


§1


Udzielić Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu absolutorium za 2001 rok.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z przepisem art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155 , poz. 1014 z późn. zm. ) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 30 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym i podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.
Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu poprzedziło uzyskanie pozytywnych opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Inowrocławiu i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 3 ustawy a dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 , poz. 1592 ) .
W myśl powołanego przepisu Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Powiatu w Inowrocławiu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za zasadne.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek

Rada Powiatu w Inowrocławiu 35 głosami "za", przy 4 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących udzieliła Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu absolutorium za 2001 rok.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek