BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575950

Data: 23 maja 2002 r.
Nr uchwały: XXXVII/306/2002
Dotyczy: likwidacji Domu Dziecka w Orłowie
Uchwała Nr XXXVII/306/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 maja 2002 r.


w sprawie likwidacji Domu Dziecka w Orłowie.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 33 n ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (j.t. z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2002 r. Dom Dziecka w Orłowie.

§2


Zobowiązać Zarząd Powiatu do przedstawienia koncepcji zagospodarowania mienia po zlikwidowanej jednostce.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonują 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego. Liczba miejsc w tych placówkach znacznie przewyższa zapotrzebowanie naszego powiatu na tego typu usługi. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2001 r. w placówkach tych przebywało łącznie 195 wychowanków, w tym z Powiatu Inowrocławskiego 91 (47 %), a z pozostałych powiatów 104 wychowanków (53 %).
Pozostałe placówki opiekuńczo-wychowawcze (w Jaksicach, Inowrocławiu i Gniewkowie) po dokonaniu planowanych usamodzielnień wychowanków będą dysponować miejscami niezbędnymi do przyjęcia wychowanków z likwidowanej placówki.
Za likwidacją Domu Dziecka w Orłowie przemawiają również względy ekonomiczne. Malejąca z każdym rokiem dotacja wojewody na działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych nie zabezpiecza ich potrzeb. Ponadto ze względu na koszty oraz infrastrukturę niemożliwe jest osiągnięcie przez tę placówkę standardu opieki i wychowania, co winno nastąpić w roku 2006.
Zgodnie z art. 33 n ust. 8 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (j.t. z 1998 r. Dz. U. Nr 64 poz. 414 z późn.zm.) powiat prowadzący placówkę opiekuńczo- wychowawczą nie może jej zlikwidować bez zgody wojewody. W związku z powyższym 7 marca 2002 r. Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu wystąpiło z pismem znak: ZPS.0712- 8/2002 do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego o wyrażenie zgody na likwidację w/w placówki, na które otrzymało pozytywną odpowiedź.
W myśl art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Rada Powiatu określi przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanej jednostki (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).
Mając powyższe na względzie uważam za zasadne przyjęcie przedmiotowej przez Radę Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski