BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575931

Data: 23 maja 2002 r.
Nr uchwały: XXXVII/308/2002
Dotyczy: przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2001 r. przez mieszkańców.
Uchwała Nr XXXVII/308/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 maja 2002 r.


w sprawie: przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2001 r. przez mieszkańców.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1592) oraz § 30 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu z dnia 10 lutego 1999 r.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć analizę skarg i wniosków złożonych w 2001 r. przez mieszkańców.

§2


Zobowiązać Zarząd Powiatu do dokonywania analiz załatwionych skarg i wniosków wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia 2002 r.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Wykonanie uchwały jest uzasadnione znaczeniem instytucji skarg i wniosków regulowanych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t z 2000 r. Dz.U. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) . Realizacja skarg i wniosków stanowi przejaw wpływu obywateli na właściwe funkcjonowanie organów administracji publicznej. Zwraca bowiem uwagę m.in. na naruszanie praworządności, przewlekle biurokratyczne załatwianie spraw i naruszanie interesów skarżących, może przyczynić się do polepszenia organizacji i usprawnienia pracy w Starostwie.


Starosta
Leonard Maciejewski