BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576939

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: XXXVIII/313/2002
Dotyczy: procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.
Uchwała Nr XXXVIII/313/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 czerwca 2002 r.


w sprawie: procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003.

Na podstawie art.53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu
ustala, co następuje:


§1


1. Zarząd Powiatu w terminie do 31 lipca br. przygotuje wstępną informację o dochodach i wydatkach budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003 zawierającą zestawienie potrzeb oraz zestawienie przewidywanych dochodów.
2. W celu opracowania wstępnego budżetu, Zarząd Powiatu w Inowrocławiu poinformuje mieszkańców powiatu, jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże o przystąpieniu do w/wym. prac.
3. Wnioski i uwagi do projektu budżetu należy składać do 15 lipca br. Wnioski o dofinansowanie winny zawierać: a) rodzaj przedsięwzięcia,
b) uzasadnienie jego celowości,
c) wysokość j ego nakładów finansowych,
d) źródła finansowania.

§2


W terminie do 30 sierpnia br. Zarząd Powiatu przygotuje wstępny budżet zawierający informacje o przewidywanych wydatkach oraz zestawienie spodziewanych dochodów na 2003 r. i przedstawi go Komisjom problemowym Rady w celu dokonania wstępnej analizy. Wnioski wynikające z analizy Komisje przedstawią Zarządowi Powiatu w terminie do 27 września br.

§3


W oparciu o wstępny budżet oraz wnioski Komisji, o których mowa w §2, Zarząd Powiatu opracuje projekt budżetu na 2003 rok.

§4


I. Projekt uchwały budżetowej, o której mowa w §3 winien zawierać:
a) prognozowane dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
b) planowane wydatki budżetowe w podziale na działy, rozdziały oraz paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:
- wydatków bieżących a w szczególności wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacji,
- wydatków majątkowych,
c) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
d) plany przychodów i wydatków:
-zakładów budżetowych
- środków specjalnych
- gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
- funduszy celowych,
e) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
f) dotacje,
g) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
II. Projekt budżetu może zawierać:
a) upoważnienie dla Zarządu Powiatu w Inowrocławiu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu oraz określenie maksymalnych wysokości kwot do których Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
b) upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w zakresie dokonywania przeniesień między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
c) upoważnienie dla Zarządu Powiatu do lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu powiatu,
d) ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu.
Do projektu budżetu dołącza się część informacyjną:
a) informacje o stanie mienia Powiatu zawierającą między innymi:
- dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych ( wieczyste użytkowanie, zarząd, udziały, akcje i podobnego charakteru),
- dane o zmianach w stanie mienia i innych prawach majątkowych,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatu,
b) informację o planowanych dochodach, obejmującą:
- wykonanie za poprzedni rok budżetowy,
- przewidywane wykonanie za bieżący rok budżetowy,
- uzasadnienie prognozowanych dochodów budżetowych,
c) informację o planowanych wydatkach, obejmującą:
- wykonanie za poprzedni rok budżetowy,
- przewidywane wykonanie za bieżący rok budżetowy,
- uzasadnienie planowanych wydatków,
- wykaz zadań inwestycyjnych, obejmujący nazwę i lokalizację, wartość kosztorysową z wyszczególnieniem robót budowlano - montażowych, poniesione i planowane nakłady, źródła finansowania planowanych nakładów, zwięzły opis stanu zaawansowania prac i ich zakres rzeczowy.

§5


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu przyjmuje uchwałą projekt budżetu i w terminie do 15 listopada br. przedkłada go Radzie Powiatu w Inowrocławiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§6


1. Rada Powiatu w Inowrocławiu dokona analizy i oceny projektu budżetu poprzez pracę w Komisjach problemowych.
2. Komisje - proponując wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidzianego w projekcie budżetu - zobowiązane są wskazać źródło jego finansowania.
3. Wnioski poszczególnych Komisji podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów.

§7


1. Opinie Komisji winny być przedstawione na piśmie Przewodniczącej Rady Powiatu co najmniej na 28 dni przed wyznaczonym terminem sesji budżetowej.
2. Przewodnicząca Rady przedkłada je wraz z opinią Komisji Budżetu i Finansów Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu w terminie 21 dni przed planowanym terminem sesji budżetowej.

§8


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu może na podstawie wniosków Komisji dokonać autopoprawek w projekcie Uchwały budżetowej.

§9


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§10


Traci moc Uchwała Nr XXX/240/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 sierpnia 2001 r.

§11


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej określa Rada Powiatu. Powołując się na przepisy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w niniejszej Uchwale określa się obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu, wymaganą szczegółowość projektu budżetu, materiały informacyjne stanowiące załączniki oraz terminarz prac. W związku z powyższym podjęcie Uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski