BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601398

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: XXXVIII/314/2002
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2001 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/314/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 czerwca 2002 r.


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 2001 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 38 ust. l ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXXIV /270/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2002 r.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zatwierdzić roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu za 200l rok, stanowiące załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 z późn. zm.) Rada Powiatu zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności rzecznika konsumentów. Podstawę do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi ponadto przepis - art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). W kontekście powyższego, uważa się za zasadne zatwierdzenie, sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2001 rok.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek