BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601391

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: XXXVIII/316/2002
Dotyczy: zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych, z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
Uchwała Nr XXXVIII/316/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 czerwca 2002 r.


w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych, z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 33 k ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć zasady częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Traci moc Uchwała Nr XX/156/2000 z dnia 27 września 2000 r. w sprawie ustalania zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych, w przypadku, gdy dysponują oni dochodami dziecka, z opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Na podstawie Uchwały Nr XX/l56/2000 Rady Powiatu z dnia 27 września 2000 opłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej ponoszą rodzice, których dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż dochód określony w art. 4 ustawy o pomocy społecznej (kryterium dochodowe).
W związku z tym, iż odpłatność ustalona według powyższych zasad byłaby bardzo wysoka, w niektórych przypadkach znacznie przekraczałaby dochody rodziny, której dziecko umieszczone jest w placówce, Starosta może na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych potwierdzony przez kierownika ośrodka pomocy społecznej całkowicie zwolnić ich z odpłatności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności lub strat materialnych, klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń o charakterze nagłym.
Z uwagi na spełnione wymogi zawarte w §11 Załącznika Nr 1 do wyżej cytowanej Uchwały z możliwości takiej skorzystało 14 osób w tym:
- z opłaty w wysokości 25 % kosztów bieżącego utrzymania dziecka w placówce zwolniono 8 osób,
- z opłaty w wysokości 50 % kosztów bieżącego utrzymania dziecka w placówce zwolniono 1 osobę,
- z opłaty w wysokości 75 % kosztów bieżącego utrzymania dziecka w placówce zwolniono 4 osoby,
- z opłaty w wysokości 100 % kosztów bieżącego utrzymania dziecka w placówce zwolniono 1 osobę.
Zmiana dotychczasowych zasad pozwoli na ustalenie odpłatności w realnych wysokościach w stosunku do pozyskiwanych dochodów. Umożliwi to częściowo pokryć koszty utrzymania wychowanków w placówkach.
Natomiast opłatę w wysokości 50 % ponoszą opiekunowie prawni (3 osoby), którzy dysponują dochodami dziecka. Odpłatność wpływa do 10 dnia każdego miesiąca na konto placówki, która przekazuje je na konto powiatu.
Mając powyższe na względzie zasadne jest wywołanie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski