BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575899

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: XXXVIII/317/2002
Dotyczy: podziału Powiatu Inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Inowrocławiu.
Uchwała Nr XXXVIII/317/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 czerwca 2002 r.


w sprawie: podziału Powiatu Inowrocławskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 135 i 136 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1592 z późn. zm. ) i art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 45, poz. 497 z późn. zm.) na wniosek Starosty, po zasięgnięciu opinii rad miast: Kruszwicy, Gniewkowa, Janikowa, Pakości i rad gmin: Inowrocławia, Dąbrowy Biskupiej, Rojewa i Złotnik Kujawskich oraz w porozumieniu z Radą Miejską Inowrocławia

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Dokonać podziału Powiatu Inowrocławskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§2


Liczbę okręgów, ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym z okręgów wyborczych zawierają załączniki nr 1 i 2 do uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 135 i 136 znowelizowanej ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późn. zm.) podział powiatu na okręgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym ustala, na wniosek Starosty, Rada Powiatu. Wywołanie inicjatywy uchwałodawczej poprzedzone zostało zasięgnięciem opinii rad miast, gmin oraz porozumieniem z Rada Miejską Inowrocławia.


Starosta
Leonard Maciejewski