BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601429

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: XXXVIII/318/2002
Dotyczy: wyrażenia zgody na dokonanie rozbiórki komina stalowego oraz części składowiska na opał, znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 97, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr XXXVIII/318/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 czerwca 2002 r.


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie rozbiórki komina stalowego oraz części składowiska na opał, znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 97, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na dokonanie rozbiórki:
1. komina stalowego, nr inwentarzowy 11-29-4/1, o wartości księgowej 27.015,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy piętnaście 00/100),
2. części składowiska na opał, tj. konstrukcji stalowej, ścian oporowych żelbetonowych oraz pokrycie dachowe z blachy trapezowej składu na opał, nr inwentarzowy 1-18-1/14, o wartości księgowej 99.437,62 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem 62/100) znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 97, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego i użytkowanych przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na rozbiórkę komina stalowego i częściową rozbiórkę składowiska na opal. Z opinii z dnia 19 kwietnia 2002 r., sporządzonej przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu wynika, iż komin i składowisko na opał są w złym stanie technicznym. Komin stalowy i składowisko na opał znajdują się w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Wartość księgowa środków trwałych przeznaczonych do likwidacji kształtuje się następująco:

Lp. Środek trwały Nr inwentarzowy Wartość początkowa Wartość umorzenia do31.XII.2001 r. Wartość netto
1. komin stalowy II-29-4/1 69.611,06 PLN 42.595,23 PLN 27.015,83 PLN
2. składowisko opału I-18-1/14 188.280,48 PLN 88.842,86 PLN 99.437,62 PLN

Uwzględniając wniosek Dyrektora, w którym stwierdza bezużyteczność komina jak i składu na opał z uwagi na modernizację kotłowni szpitalnej i uruchomienia spalarni odpadów, jak również opinię Wydziału Architektury i Budownictwa w tym przedmiocie, uważać należy likwidację ww. środków trwałych za uzasadnioną.
Rada Społeczna PS ZOZ uchwałami Nr XI/III/2002 i Nr XII/III/2002 z dnia 20 maja 2002 r. pozytywnie zaopiniowała dokonanie rozbiórki komina stalowego i częściowej rozbiórki składu na opał, usytuowanych na terenie Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu. Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy w szczególności dołączyć zgodę właściciela obiektu.
Wobec powyższego zasadne jest przedstawienie projektu uchwały pod obrady Rady Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski