BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575968

Data: 26 lutego 2003 r.
Nr uchwały: VII/43/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych kuchni wraz z wyposażeniem
Uchwała Nr VII/43/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 lutego 2003 r.


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych kuchni wraz z wyposażeniem


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 ) w związku z pkt 6 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§ 1


Wyrazić zgodę na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych kuchni wraz z wyposażeniem, o powierzchni 1958 m2, zlokalizowanej w budynku Szpitala Powiatowego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 97, o wartości księgowej 1.355.000,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 PLN), na cele zgodne z ich dotychczasowym gospodarczym przeznaczeniem.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie


W dniu 22 stycznia 2003 r. wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o wyrażenie zgody na oddanie w dzierżawę przez Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu pomieszczeń użytkowych kuchni.
Wartość środka trwałego będącego przedmiotem dzierżawy przekracza 100.000 EURO , stąd też podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie należy do Rady Powiatu w Inowrocławiu zgodnie z pkt 6 załącznika do uchwały Nr XVIII/118/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz dokonywania przez ten Zakład zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego.
Z uzasadnienia zawartego we wniosku Dyrektora wynika, iż wydzierżawienie pomieszczeń użytkowych kuchni związane ze zleceniem obsługi żywienia pacjentów zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemuspowoduje obniżenie kosztów obsługi żywienia. Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazuje możliwość obniżenia dotychczasowych kosztów o około 150-200 tys. zł rocznie.
Rada Społeczna Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu uchwałą Nr II/III/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. pozytywnie zaopiniowała zlecenie obsługi żywienia pacjentów PS ZOZ w Inowrocławiu zewnętrznemu podmiotowi gospodarczemu oraz wydzierżawienie pomieszczeń użytkowych kuchni, na postawie umowy cywilnoprawnej.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie przez Radę Powiatu w Inowrocławiu przedmiotowej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski