BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575880

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/326/2002
Dotyczy: zmiany uchwały Nr XXXIX/321/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, położonej przy ul. Poznańskiej, Miechowickiej i Szymborskiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr XL/326/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 września 2002 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/321/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, położonej przy ul. Poznańskiej, Miechowickiej i Szymborskiej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 13 ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. z 2000 r., Dz.U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm. ) oraz art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W uchwale Nr XXXIX/321/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, położonej przy ul. Poznańskiej, Miechowickiej i Szymborskiej w Inowrocławiu dokonać następującej zmiany:
- w §1 w miejsce słów "działka nr 13/64" wpisać "działka nr 13/69"

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Uchwałą nr XXXIX/321/2002 Rada Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 sierpnia 2002 r. wyraziła zgodę na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, położonej przy ul. Poznańskiej, Miechowickiej i Szymborskiej w Inowrocławiu. Po powtórnym przeanalizowaniu wymienionej w uchwale nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13/64 i działka nr 13/67 oraz mając na względzie dokonane ustalenia geodezyjne zaistniała potrzeba zmiany numeracji jednej z działek przedstawionej w uchwale, zmiana dotyczy działki 13/64 a działkę 13/69.


Starosta
Leonard Maciejewski