BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575956

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/332/2002
Dotyczy: odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu Pana Macieja Stefańskiego.
Uchwała Nr XL/332/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 września 2002 r.


w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu Pana Macieja Stefańskiego.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2000 r. , Nr 122, poz. 1319 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Odwołać z dniem 30 września 2002 r. Pana Macieja Stefańskiego ze stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Inowrocławiu, na jego wniosek.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Staroście Inowrocławskiemu wykonującemu wobec Powiatowego Rzecznika Konsumentów czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Pan Maciej Stefański zwrócił się z pismem z dnia 4 czerwca 2002 r. do Przewodniczącej Rady Powiatu o wystąpienie do Rady Powiatu o odwołanie go ze stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Przewodnicząca wnioskuje do Rady Powiatu o odwołanie. Podstawę prawną do podjęcia uchwały stanowi w szczególności przepis art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgodnie z którym Rzecznika Konsumentów powołuje i odwołuje Rada Powiatu. W myśl art. 36 ust. 2 powołanej ustawy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Powiatowego Rzecznika Konsumentów wykonuje Starosta.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek