BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575990

Data: 3 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: XVII/115/2003
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20
Uchwała Nr XVII/115/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 3 grudnia 2003 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz 2003 r. m 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720 i poz. 721, Nr 96, poz. 874 i Nr 124, poz. 1152 ) oraz art. 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na zbycie w drodze przetargu zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej 20, stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego, oznaczonych geodezyjnie jako działka m 149/3 o pow. 0,0084 ha zapisana w księdze wieczystej KW m 48435 oraz działka m 149/5 o pow. 0,5657 ha zapisana w KW m 48436.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Opisane w uchwale nieruchomości będące we władaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy ( poprzednio Zespołu Szkół Zawodowych w Kruszwicy) z dniem 1 stycznia 1999 r. stały się z mocy prawa mieniem Powiatu Inowrocławskiego, a decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2001 r. nr GKN.III.7723-1/8/01 oraz z dnia 25 marca 2003 r. nr GKN.III.7723-1/12/00/01prawo to zostało potwierdzone. Przedmiotowe nieruchomości zabudowane są warsztatami szkolnymi oraz myjnią samochodową. Z uwagi na to, iż stały się one zbędne dla prowadzenia w/w placówki oświatowej, wywołanie powyższej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.115.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 179KB
  Data dodania: czwartek, 11 grudnia 2003, godz. 13:25
  Typ MIME: application/pdf