BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575979

Data: 30 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: XVIII/117/2003
Dotyczy: rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na Starostę Inowrocławskiego dotyczących niezałatwienia sprawy w terminie
Uchwała nr XVIII/117/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 grudnia 2003 r.w sprawie rozpatrzenia ponownie wniesionych skarg na Starostę Inowrocławskiego dotyczących niezałatwienia sprawy w terminie.Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 229 pkt 4 oraz art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Z uwagi na uznanie za bezzasadną skargi z dnia 19 sierpnia 2003 r., złożonej przez skarżących pismem z dnia 16 sierpnia 2003 r. i ponowienie przez nich skarg bez wskazania nowych okoliczności:
- w dniu 18 listopada 2003 r., pismem skierowanym do Rady Powiatu w Inowrocławiu,
- w dniu 20 listopada 2003 r., pismem z dnia 18 listopada 2003 r. skierowanym za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego,
w odpowiedzi na te skargi, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko, określone w uchwale nr XV/107/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 października 2003 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Inowrocławskiego dotyczącej niezałatwienia sprawy w terminie.

§2


o załatwieniu skarg wniesionych ponownie w sposób określony w § 1 uchwały zawiadomić Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka
Uzasadnienie do Uchwały nr XVIII/117/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 grudnia 2003 r.


W dniu 19 sierpnia 2003 r. wpłynęło do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zażalenie na niezałatwienie w terminie wniosków o wydanie zaświadczeń przez Starostę Inowrocławskiego, które to zażalenie złożone zostało pismem datowanym na dzień 16 sierpnia 2003 r. Pismem z dnia 20 sierpnia 2003 r. znak GW.0551-167/02/03 zażalenie to zostało przekazane według właściwości Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 61 § 3 k.p.a. datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej, wskazać należy, iż w przedmiotowej sprawie datą wszczęcia postępowania był dzień 19 sierpnia 2003 r.

Uchwałą Nr XV/107/2003 z dnia 29 października 2003 r. Rada Powiatu w Inowrocławiu uznała za bezzasadną wymienioną wyżej skargę na Starostę Inowrocławskiego dotyczącą niezałatwienia sprawy w terminie. Przed podjęciem przedmiotowej uchwały sprawę przeanalizowała Komisja Rewizyjna Rady Powiatu stwierdzając, iż Starosta postąpił w przedmiotowej sprawie z całą starannością i zgodnie z obowiązującym prawem.

O sposobie załatwienia skargi skarżący zostali powiadomieni pismem z dnia 4 listopada 2003 r. znak B.R.0049-123/2003.

W dniu 18 listopada 2003 r. skierowane zostało zażalenie do Rady Powiatu w Inowrocławiu dotyczące doręczonego im pisma z dnia 4 listopada 2003 r. znak B.R.0049-123/2003 wraz z załączoną uchwałą Nr XV/l07/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 października 2003 r. W uzasadnieniu zażalenia skarżący w szczególności wskazali, iż z dokumentami tymi nie zgadzają się, bowiem skarga do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie niewydania zaświadczeń w pięciu wymienionych wnioskach, wysłana została przez nich w dniu 16 sierpnia 2003 r.

Jednocześnie w dniu 20 listopada 2003 r. wpłynęła do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego kolejna skarga, sporządzona przez skarżących pismem z dnia 18 listopada 2003 r. W skardze tej wskazali oni, iż składają drugą skargę w tej samej sprawie, dotyczącej wydania zaświadczeń w pięciu wymienionych wnioskach. Pismem z dnia 26 listopada 2003 r. znak GW.0551-167/02103 skarga ta została przekazana Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały w szczególności stanowi przepis art.239 k.p.a. Zgodnie z jego treścią w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko. O załatwieniu w sposób określony wyżej, skargi wniesionej ponownie, organ załatwiający tę skargę zawiadamia organ wyższego stopnia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka