BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577051

Data: 26 marca 2003 r.
Nr uchwały: VIII/46/2003
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2002 roku
<
Uchwała Nr VIII/46/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 marca 2003 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2002 roku.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 47a ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:§ 1


Przyjąć sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2002 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie
do Uchwały Nr VIII/46/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 marca 2003 r.


Zgodnie z art. 47a ust. 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (j.t. z 1998 r. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.) "kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej".
W myśl wyżej cyt. ustawy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu przygotowała sprawozdanie z działalności PCPR-u w 2002 r. natomiast wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej został ujęty w wieloletnim planie inwestycyjnym Powiatu Inowrocławskiego na lata 2002 - 2004 przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/257/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r.
W związku z powyższym zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski