BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575885

Data: 30 grudnia 2003 r.
Nr uchwały: XVIII /118/2003
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok
Uchwała nr XVIII /118/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 grudnia 2003 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851)


Rada Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r., przyjętym uchwałą Nr VI/38/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 lutego 2003 r.( z późn. zm.) poprzez:
1. przeniesienia planowanych dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami,
2. dokonanie zmiany załącznika nr 6 ( plan przychodów i wydatków środków specjalnych) i nr 7 (plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych), wymienionych w § 5 powołanej uchwały,
3. dokonanie zmiany załącznika nr 11 (plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym), wymienionego w § 3 powołanej uchwały.

§ 2

1. Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji
budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmieniony, zbiorczy plan przychodów i wydatków środków specjalnych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmieniony, zbiorczy plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie do Uchwały nr XVIII/118/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 grudnia 2003 r.


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2003 r. i tak:

I. DOCHODY I WYDATKI


1. Przeniesień planowanych dochodów i wydatków między działami i rozdziałami dokonuje się poprzez:
a) zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 5.400,- zł w dziale 020 „Leśnictwo”, rozdziale 02095 „Pozostała działalność” a zwiększenie o ww. kwotę planowanych dochodów i wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostałą działalność”.
b) zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1.155.031,- zł i planowanych wydatków o 1.746.148,- zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” a zwiększenie o analogiczne kwoty planowanych dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”.
Ww. zmiany spowodowane zostały koniecznością zakwalifikowania planowanych dochodów i wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

2. Przeniesień planowanych wydatków między działami i rozdziałami dokonuje się poprzez:
a) zmniejszenie planowanych wydatków:
- dział 630 „Turystyka”, rozdział 63095 „Pozostała działalność” o 3.600,- zł
- dział 801 „Oświata i wychowanie”:
rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” o 1.479,- zł
rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” o 5.850,- zł
- dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział
85412 „Kolonie i obozy” o 1.000,- zł
- dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział
92195 „Pozostała działalność” o 8.900,- zł
- dział 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdział 92605 „Zadania
w zakresie kultury fizycznej i sportu” o 760,- zł
razem zmniejszenia 21.589,- zł
a zwiększenie planowanych wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”,
rozdziale 80195 „Pozostała działalność” o 21.589,- zł.
Powyższe spowodowane zostało koniecznością uregulowania zobowiązań wobec Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy za dokształcanie uczniów Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Inowrocławiu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.

3. Dokonuje się w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przeniesienia niewykorzystanych środków w kwocie 56.000,- zł z rozdziału 92120 „Ochrona i konserwacja zabytków” do rozdziału 92118 „Muzea”. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

4. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” poprzez zmniejszenie o kwotę 5.604,- zł poz. „Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” a zwiększenie o ww. kwotę poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników”.
Zmiana spowodowana została mylnym zaplanowaniem wysokości składek ZUS przy ustalaniu ostatecznego planu w § 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.

II. ŚRODKI SPECJALNE I GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W wyniku złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych wniosków o zmiany planów przychodów i wydatków środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych dokonano ich aktualizacji. W związku z powyższym skorygowano również zbiorczy plan przychodów i rozchodów środków specjalnych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały i zbiorczy plan przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

III. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuje się zgodnie ze wskazaniami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie (pismo znak: BO – 1/317/553/2003 z dnia 25 listopada 2003 r.)

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal1.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 59KB
  Data dodania: środa, 7 stycznia 2004, godz. 12:23
  Typ MIME: application/pdf
 
zal2.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 87KB
  Data dodania: środa, 7 stycznia 2004, godz. 12:24
  Typ MIME: application/pdf
 
zal3.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 16KB
  Data dodania: środa, 7 stycznia 2004, godz. 12:24
  Typ MIME: application/pdf
 
zal4.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 9KB
  Data dodania: środa, 7 stycznia 2004, godz. 12:25
  Typ MIME: application/pdf
 
zal5.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 11KB
  Data dodania: środa, 7 stycznia 2004, godz. 12:25
  Typ MIME: application/pdf