BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575964

Data: 28 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: XIX/122/2004
Dotyczy: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2004 r.
Uchwała nr XIX/122/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 stycznia 2004 r.w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2004 r.


Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) w związku z § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przyjętego uchwałą Nr IV/15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 50, poz. 445 i Nr 50, poz. 446, z 2002 r. Nr 31, poz. 571 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1847).


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Uchwalić plan pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2004 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie do uchwały nr XIX / 122 / 2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 stycznia 2004 r.
Wywołanie niniejszej uchwały wynika z zapisu § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Inowrocławskiego, który określa, że Rada Powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy.
W myśl art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i Komisji powoływanych przez Radę określa statut.

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Załączniki:

zal-122.pdf  -> pobierz
Plan pracy Rady Powiatu na I półrocze 2004 roku.
  Rozmiar: 13KB
  Data dodania: piątek, 6 lutego 2004, godz. 08:48
  Typ MIME: application/pdf