BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 577054

Data: 25 lutego 2004 r.
Nr uchwały: XX/124/2004
Dotyczy: przyjęcia Sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2003
Uchwała nr XX/124/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 lutego 2004 r.


w sprawie przyjęcia Sprawozdania Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2003.

Na podstawie art.12 pkt 11 w związku z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162 poz.1568)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć sprawozdanie Starosty Inowrocławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2003, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Sprawozdanie o którym mowa w §1 podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Art. 38b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym nakłada na starostę obowiązek złożenia sprawozdania z działalności komisji za rok ubiegły. Starosta jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w swoim sprawozdaniu przedstawił działania powyższej komisji, ilość posiedzeń itd., informuje Radę Powiatu o najważniejszych działaniach podjętych przez komisję.W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 22KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 marca 2004, godz. 10:08
  Typ MIME: application/pdf