BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575943

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/128/2004
Dotyczy: nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Inowrocławiu imienia Marka Kotańskiego
Uchwała Nr XXI/128/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 marca 2004 r.


w sprawie nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Inowrocławiu imienia Marka Kotańskiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 !. Nr 162, poz. 1568) oraz §1 ust. 3 i ust. 4 Ramowego Statutu Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej stanowiącego załącznik Nr 5b do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96 oraz z 2003 r. Nr 146, poz. 1416) oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 1.13, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Nadać Zespołowi Szkół Specjalnych w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 43/45 imię Marka Kotańskiego.

§2


Wymieniony w §1 Zespół Szkół Specjalnych w Inowrocławiu będzie nosił nazwę "Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego".

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie

W dniu 16 stycznia 2004 r. do organu prowadzącego wpłynął wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie nadania Zespołowi Szkół w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 43-45 imienia Marka Kotańskiego. Zgodnie z §1 ust. 3 i 4 Ramowego Statutu Publicznej Szkoły, stanowiącej załącznik Nr 5b do rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r., w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół, szkole zasadniczej imię nadaje organ prowadzący na wniosek szkoły zasadniczej lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Przepis ten staje się odpowiedni do zespołu szkół. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski