BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601395

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/132/2004
Dotyczy: określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Uchwała nr XXI/132/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 marca 2004 r.


w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które w roku 2004 przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 35a ust. 3 usta~ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 f. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz.1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800 z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz.844, Nr 223. poz. 2217, Nr 228. poz. 2262).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Określić zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznaczone zostaną środki przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.480.188 zł w następujący sposób:
l. zadania realizowane przez Starostę:
1 zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne 297.239 zł
2) udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej 220.000 zł
3) udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego 10.000 zł
4) dokonanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb 100.000 zł
5) dokonanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych 20.000 zł
2. zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy:
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 40.000 zł
rehabilitacja zawodowa ogółem: 687.239 zł
3. zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 250.000 zł
2) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 41.000 zł
3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 280.000 zł
4) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 417.109 zł
5) zobowiązania dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 804.840 zł
rehabilitacja społeczna ogółem: 1.792.949 zł

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zasadność wywołania niniejszej uchwały wynika z przepisów art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 123, poz. 176 z późn. zm. ), a także § 6 pkt. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U.Nr 88, poz.808 ).
Podział środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 2004r. uwzględnia zainteresowanie poszczególnymi formami pomocy dla osób niepełnosprawnych.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w tym względzie.


Starosta
Leonard Maciejewski