BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576925

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/133/2004
Dotyczy: zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo - wychowawczych i placówkach opiekuńczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski
Uchwała Nr XXI/133/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo - wychowawczych i placówkach opiekuńczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W uchwale Nr XIX/126/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski dokonać następujących zmian:
l. W § 2:
- ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,2 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne wynosi:
1) dla nauczycieli: 1,25% stawki nauczyciela stażysty pomnożonej przez liczbę etatów nauczycielskich
2) dla dyrektorów i wicedyrektorów 0,4% stawki nauczyciela stażysty pomnożonej prze liczbę etatów nauczycielskich" - ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3 Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy."
2. § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno - wychowawcze ze środków specjalnych funduszu nagród z budżetu Powiatu Inowrocławskiego ustalone zostaną odrębną uchwałą".

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Na podstawie art.30 ust.6 i art.49 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z późno zm.) organ prowadzący ustala wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania.
Zaistniała sytuacja finansowa spowodowała konieczność dostosowania wysokości środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne do realnych możliwości organu prowadzącego. Jednocześnie kwota przeznaczona na wyżej wymienione dodatki pozwoli na zachowanie ich motywacyjnego charakteru. Zmiana okresu, na której może być przyznawany dodatek motywacyjny umożliwi bardziej elastyczne reagowanie na aktualne osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski