BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601998

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/139/2004
Dotyczy: uchwalenia na 2004 rok programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organiza-cjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o, gwarancjach wolno-ści sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego
Uchwała nr XXI/139/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie: uchwalenia na 2004 rok programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organiza-cjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o, gwarancjach wolno-ści sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1988 r o samorządzie powiatowym Dz.U z 2001 r Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Uchwala się program współpracy Powiatu Inowrocławskiego na 2004 rok z organizacjami poza-rządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zwany dalej "Programem".

§2


Wysokość środków na realizację zadań zleconych określa Rada Powiatu w uchwale budżetowej.

§3


Sprawozdanie z realizacji "Programu" w zakresie rzeczowym i finansowym, Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2004 r.

§4


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka

Uzasadnienie


Na podstawie art. 5. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) przedkłada się projekt uchwały dotyczący programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Ko-ścioła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele obejmują prowadzenie działalności po-żytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
Podjęcie wspomnianej uchwały ma na celu stworzenie lepszych warunków dla tworzenia ini-cjatyw lokalnych i rozwijania struktur działających na rzecz społeczności lokalnych. Pozwoli również zwiększyć wpływ obywateli na kreowanie polityki społecznej w powiecie m.innymi poprzez udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy, przyczyni się do integracji organizacji pozarządowych w realizacji projektów konkretnych zadań publicz-nych, które obecnie prowadzone są przez samorząd. Powiat uzyska podstawy prawne dotyczące zasad zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz udzielaniem dotacji na ich realizację.
Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zalacznik.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 41KB
  Data dodania: czwartek, 8 kwietnia 2004, godz. 11:03
  Typ MIME: application/pdf