BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 576994

Data: 28 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: XXII/141/2004
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z funkcjonowania Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej w 2003r., z uwzględnieniem działalności na rzecz pozyskiwania środków pomocowych dla Powiatu
Uchwała nr XXII/141/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2004 r.


W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z funkcjonowania Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej w 2003r., z uwzględnieniem działalności na rzecz pozyskiwania środków pomocowych dla Powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, po,z.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,poz. 1688, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz. 1568)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć sprawozdanie Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z funkcjonowania Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej w 2003 r. z uwzględnieniem działalności na rzecz pozyskiwania środków pomocowych dla Powiatu - szanse i bariery, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Od maja 2002 r. na terenie Powiatu Inowrocławskiego zadania z zakresu integracji europejskiej realizuje Powiatowe Centrum Integracji Europejskiej, które na mocy Uchwały Nr XIII/91/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu funkcjonuje w strukturze Wydziału Rozwoju i Promocji.
W maju 2004 r. Polska stanie się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą subsydiarności, priorytetową normą polityki regionalnej UE ważniejsze inicjatywy winny być realizowane na poziomie lokalnym, "blisko obywatela". Także środki pochodzące z funduszy strukturalnych będą współfinansowały inwestycje na poziomie powiatu.
Powyższa kwestia czyni zasadnym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z funkcjonowania Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej w 2003 r. z uwzględnieniem działalności na rzecz pozyskiwania środków pomocowych dla Powiatu - szanse i bariery.
Plan Pracy Rady na 2004 r. przewiduje przedłożenie niniejszego sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu pod obrady Rady. Zasadnym jest zatem przyjęcie całorocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Integracji Europejskiej z uwzględnieniem działalności na rzecz pozyskiwania środków pomocowych dla Powiatu - szanse i bariery.


Starosta
Leonard Maciejewski