BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601412

Data: 28 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: XXII/143/2004
Dotyczy: przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku w filię Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie
Uchwała nr XXII/143/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2004 r.


w sprawie przekształcenia Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku w filię Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U; z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przekształcić z dniem 30 kwietnia 2004 r. Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku w filię Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Ostrowie.

§2


Majątek trwały i mienie ruchome będące w użytkowaniu Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku staje się z dniem przekształcenia majątkiem i mieniem Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie.

§3


Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie przejmuje wszelkie zobowiązania i wierzytelności Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.

§4


Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie przejmuje pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 12 pkt 8 ppkt i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek.
Ponadto art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) stanowi, że gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe (..) tworzą, łączą, przekształcają w inną formę organizacyjno - prawną i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.
Powiat Inowrocławski jako organ prowadzący jedenaście jednostek organizacyjnych pomocy społecznej jest zobowiązany do zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych zarówno do utrzymania bazy, jak również do zapewnienia możliwości stabilnego ich funkcjonowania na najbliższe lata.
W perspektywie przenoszenia ciężaru finansowania całokształtu zadań w tym zakresie na samorząd powiatowy koniecznym staje się poszukiwanie rozwiązań mających na celu zmiany organizacyjne w systemie instytucjonalnej pomocy społecznej w Powiecie Inowrocławskim.
Zamierzonym efektem ww. zmian organizacyjnych będzie m. in. zmniejszenie kosztów stałych funkcjonowania tych jednostek i obniżenie kosztu utrzymania mieszkańców, bez ograniczenia dostępności oraz przy zachowaniu standardu obowiązujących podstawowych usług i dotychczasowej liczby miejsc rzeczywistych.
W związku z powyższym zasadne jest przedłożenie przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Wicestarosta
Tadeusz Majewski