BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575918

Data: 28 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: XXII/148/2004
Dotyczy: przyjęcia Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2003 r.
Uchwała nr XXII/148/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2004 r.


w sprawie przyjęcia Informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2003 r.

Na podstawie art. 1.2 pkt 11. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568) oraz w związku z art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408 i z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć "Informację Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2003 rok", stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Podstawę podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi przepis art. 12 pkt 11 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
Natomiast w myśl art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. J o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 ł z późn. zm.) rada powiatu przynajmniej raz na rok rozpatruje informacje właściwego inspektora sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
Zgodnie z przytoczonymi przepisami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu przedłożył Informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2003 r.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski