BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 601396

Data: 28 kwietnia 2004 r.
Nr uchwały: XXII/149/2004
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego w 2003 r.
Uchwała nr XXII/149/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 kwietnia 2004 r.


w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego w 2003 r.


Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,( poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć sprawozdanie Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego w 2003 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Rada Powiatu w Inowrocławiu jako jeden z elementów planu pracy Rady wskazała w uchwale nr XIX/122/2004 z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2004 r. - przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego w 2003 r.
Do dnia znowelizowania ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (j. t. z 1999 r. Dz. U. nr 66, poz. 752 z późn. zm.) podstawę do podejmowania przedmiotowej uchwały przez Radę Powiatu stanowił art. 39a ust. 3 i 4, zgodnie z którym Rada posiadała uprawnienie do rozpatrywania informacji właściwego lekarza weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno -
weterynaryjnego na obszarze powiatu. W związku z tą informacją Radzie Powiatu służyło prawo do określania, w drodze uchwały, kierunków działania właściwego lekarza weterynarii, w celu zapewnienia na danym obszarze należytego stanu bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego.
Z dniem 13 lutego 2002 r. przepis ten uległ zmianie i w chwili obecnej art. 39a ust. 4 stanowi wyłącznie, iż powiatowy lekarz weterynarii raz na rok, a na żądanie w każdym czasie, przekazuje staroście informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze powiatu.
W związku z powyższym, celem zapewnienia realizacji planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu, Zarząd Powiatu przedkłada niniejszym sprawozdanie zawierające informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.149.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 465KB
  Data dodania: piątek, 28 maja 2004, godz. 10:09
  Typ MIME: application/pdf