BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575904

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/151/2004
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.
Uchwała nr XXIII/151/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2004 r.


w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.


Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz.1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152 i Nr 171, poz. 1663 oraz Nr 223, poz. 2215) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz1055)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


W Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wprowadzić następujące zmiany:
1) w § 25:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Pogotowie Ratunkowe z Zespołami Ratownictwa Medycznego: Zespołem Wyjazdowym Wypadkowym Reanimacyjnym R i Zespołem Wyjazdowym Wypadkowym W;”,
b) w pkt 6:
- lit.l otrzymuje brzmienie:
„l) Dział Zakażeń Szpitalnych i Monitorowania Jakości,”,
- lit.m otrumuje brzmienie:
„m) Dział Transportu,”,
- lit.n otrzymuje brzmienie:
„n) Dział Informatyki,”,
- lit.o otrzymuje brzmienie:
„o) Dział Naprawy i Konserwacji Urządzeń Medycznych,”,
- lit.t otrzymuje brzmienie:
„t) Dział Marketingu,”,
- skreśla się lit. u,
- w lit.y) kropkę zastąpić przecinkiem i dodać lit. z) w brzmieniu:
„z) Stanowisko Audytora Wewnętrznego.”.
2) Schemat Organizacyjny Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Zatwierdzić tekst jednolity Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 oraz zmian zatwierdzonych:
1) Uchwałą Nr IX/45/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
2) Uchwałą Nr XI/63/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 października 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
3) Uchwałą Nr XIV/85/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
4) Uchwałą Nr XVII/111/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
5) Uchwałą Nr XXIII/172/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
6) Uchwałą Nr XXV/190/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
7) Uchwałą Nr XXXII/249/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
8) Uchwałą Nr XXXVI/305/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
9) Uchwałą Nr XL/327/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
10) Uchwałą Nr XV/105/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie
do uchwały nr XXIII/151/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2004 r.Do Rady Powiatu w Inowrocławiu 20 kwietnia 2004 r. wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o dokonanie zmian w Statucie tego Zakładu.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) zmiany statutu dokonywane są w trybie ustalonym do zatwierdzenia statutu.
Zatem zmiany statutu uchwala Rada Społeczna i przedkłada do zatwierdzenia organowi, który Zakład utworzył (art. 39 ust. 2 wyżej cyt. ustawy).
Wprowadzenie zmian w Statucie PS ZOZ w Inowrocławiu zostało zaakceptowane Uchwałą Nr V/III/2004 Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z dnia 19 kwietnia 2004 r.
Wskazanie w Statucie PS ZOZ (§ 25 pkt 4), iż strukturę Pogotowia Ratunkowego tworzą m. in. Zespoły Ratownictwa Medycznego jest jednym z wymagań formalno – prawnych, ustalonych dla procedury rejestracyjnej jednostek systemu Powszechne Ratownictwo Medyczne.
Postępowanie rejestracyjne Zespołów Ratownictwa Medycznego PS ZOZ w Inowrocławiu jest w toku. Otrzymanie decyzji o włączeniu w/w Zespołów do systemu Powszechne Ratownictwo Medyczne jest uzależnione m. in. od wprowadzenia powyższych zmian w Statucie Zakładu.
Natomiast zmiany w § 25 pkt 6 Statutu PS ZOZ wynikają z działań mających na celu dostosowanie obecnej struktury organizacyjnej Zakładu do struktury, która odpowiada określonym dla PS ZOZ standardom poprawy jakości w zakresie strategii, struktury i kadry.
Natomiast przyjęcie jednolitego tekstu Statutu PS ZOZ z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, jest niezbędne do przedłożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001r. z późn. zm.).
W związku z powyższym zasadne jest przedstawienie niniejszej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.

Załączniki:

zal1-151.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 57KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 12:36
  Typ MIME: application/pdf
 
zal2-151.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 59KB
  Data dodania: poniedziałek, 21 czerwca 2004, godz. 12:36
  Typ MIME: application/pdf