BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575911

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/153/2004
Dotyczy: przekształcenia trzyletniego technikum rolniczego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, w publiczne technikum uzupełniające dla dorosłych.
Uchwała nr XXIII/153/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2004 r.


w sprawie przekształcenia trzyletniego technikum rolniczego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, w publiczne technikum uzupełniające dla dorosłych.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, i ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. "f' ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000.r. Nr 12, poz.136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz.550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185 Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) oraz art. 2c ust. 4 i ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 96, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 122, poz.1312, Nr 104, poz. 1104, z 2001 r., Nr 111 poz.1194, Nr 144, poz. 1615, Nr 147, poz. 1644)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


1. Przekształcić z dniem 1 września 2004 r. trzyletnie technikum rolnicze dla dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach w publiczne trzyletnie technikum uzupełniające dla dorosłych, dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych o nazwie "Technikum Uzupełniające".
2. Siedziba technikum uzupełniającego dla dorosłych mieścić się będzie w
Kobylnikach.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 2c ust 4 i ust. 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. z 1999 r. nr 12 poz. 96 z późn. zm.) z dniem 1 września 2004 r. organy prowadzące m. in. dotychczasowe technika dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej powinny przekształcić się w typ szkoły ponadgimnazjalnej, o której mowa wart. 9 ust 1 pkt 3 lit. f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późno zm.). W myśl cytowanej wyżej ustawy uzyskano pozytywną opinię: Kuratora Oświaty, Powiatowej Rady Zatrudnienia, Powiatowego Urzędu Pracy. Przekształcenie szkoły nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych.
W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski