BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575926

Data: 23 kwietnia 2003 r.
Nr uchwały: IX/51/2003
Dotyczy: utworzenia wieczorowego Technikum dla Dorosłych i włączenia go do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu
Traci ważność: z dniem 28.05.03 na mocy Uchwały nr X/64/2003
Uchwała Nr IX/51/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2003 r.


w sprawie utworzenia wieczorowego Technikum dla Dorosłych i włączenia go do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271,Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 5 ust. 2, pkt 1 i ust. 5a w związku z art. 62, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz.239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz.1194 i Nr 144, poz.1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362; Nr 113, poz. 984 i Nr 141 poz. 1185)

Rada Powiatu
uchwala co następuje:


§1


1. Utworzyć z dniem 1 września 2003 r. 4 - letnie wieczorowe Technikum dla Dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum.
2. Siedziba wieczorowego Technikum dla Dorosłych mieścić się będzie w Inowrocławiu przy ul Średniej 9.

§2


Włączyć Technikum dla Dorosłych do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu.

§3


Zasady organizacyjne Technikum dla Dorosłych określa Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu.

§4


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie


Utworzenie 4 - letniego wieczorowego Technikum dla Dorosłych stanowi konsekwencję dokonujących się przemian programowych i strukturalnych w systemie polskiej edukacji. Nowy typ szkół jakimi są gimnazja opuszczają pierwsze roczniki absolwentów.
W związku z tym uzasadnione jest powołanie 4 - letniego wieczorowego Technikum w Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którym podejmą i kontynuować będą dalszą naukę ci, z pośród absolwentów gimnazjów, którzy z przyczyn ekonomicznych bądź losowych nie mogą kształcić się w systemie dziennym.
Niniejsza uchwała określa typ szkoły, natomiast profil kształcenia zależeć będzie od zapotrzebowania rynku pracy i uzgadniany każdorazowo z Wydziałem Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Powiatowym Urzędem Pracy oraz Kuratorium Oświaty.
Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały.

Starosta
Leonard Maciejewski