BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 575946

Data: 26 maja 2004 r.
Nr uchwały: XXIII/168/2004
Dotyczy: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Uchwala nr XXIII/168/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu.
z dnia 26 maja 2004 roku


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego


Na podstawie art.12 pkt 11, art. 40 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz.1371, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 41, poz.365, Nr 62, poz.554, Nr 74, poz.676, Nr 89, poz.804, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1816 i Nr 216, poz.1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717 i poz.721, Nr 200, poz.1953, Nr 217, poz.2124 ).


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Ustalić stawki opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, a dotyczące:

1) przeprowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
w pkt. 1 ÷ 3.

§2


1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni w pasie drogowym dróg powiatowych, o których mowa w § 1 pkt. 1 i 4 ustala się następujące stawki:

1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,00 zł/dziennie
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 5,00 zł/dziennie
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% - 8,00 zł/dziennie

2. Za zajęcie l m2 powierzchni chodników, placów, zatok postojowych
i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, - 3,00 zł/dziennie

3. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się
stawkę opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w wysokości, - 2,00 zł/dziennie

4. Za zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 1 dzień ustala się opłatę jak za zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.

§3


1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § l pkt. 2 ustala się roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

1) poza obszarem zabudowanym w jezdni - 150 zł/rocznie
2) poza obszarem zabudowanym w chodniku i poboczu - 100 zł/rocznie
3) poza obszarem zabudowanym w pozostałych elementach pasa drogowego - 40 zł/rocznie
4) w obszarze zabudowanym jezdni - 100 zł/rocznie
5) w obszarze zabudowanym w chodniku i poboczu - 50 zł/rocznie
6) w obszarze zabudowanym w pozostałych elementach pasa drogowego - 15 zł/rocznie
7) na drogowych obiektach inżynierskich - 200 zł/rocznie

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

§4


1. Za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej, o której mowa w § 1 pkt. 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) poza obszarem zabudowanym - 0,50 zł/dziennie
b) w terenie zabudowanym - 0,50 zł/dziennie

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł/dziennie
3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsce parkingowe (koperty) - 0,50 zł/dziennie
4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe - 2,00 zł/dziennie

2. Za 1 m2 powierzchni reklamy umieszczonej w pasie drogowym drogi powiatowej - 2,00 zł/dziennie

§5


Wykonanie powierzyć Zarządowi Powiatu.

§6


Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie
do uchwały nr XXIII/168/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 maja 2004r.


Ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 200, poz. 1953) znowelizowano między innymi art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 z późno zm.) dotyczący ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Właściwym do ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych jest rada powiatu.

Do wejścia w życie znowelizowanych przepisów obowiązują w tym zakresie postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6, poz. 33 z późno zm.).

Przyjęte w uchwale stawki opłat są uzależnione od wielkości zajętej powierzchni, rodzaju elementu, procentowej wielkości zajmowanej szerokości jezdni, rodzaju zajęcia pasa drogowego.

Na zajęcie pasa drogowego jest wymagane uzyskanie zezwolenia od zarządu drogi. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, za przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu i zajęcie większej powierzchni niż określono w zezwoleniu zarząd drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej w § od 2 do 4 uchwały.

Środki pozyskane z tytułu pobierania opłat i kar będących przedmiotem niniejszej uchwały zgodnie z zapisem art. 40a cyt. ustawy stanowią przychody środka specjalnego będącego w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie przeznaczone na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich.

W tych okolicznościach podjęcie proponowanej uchwał jest uzasadnione.

STAROSTA
Leonard Maciejewski